Odmiany

LUMOS Rh Cr

Najnowsza odmiana hodowli Maribo odporna na rizomanię, w typie normalno-cukrowym. Zarejestrowana w Polsce 21 stycznia 2021 roku. Wysoki plon technologiczny cukru w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU za lata 2019-20 (13,2 t/ha), przy polaryzacji na poziomie 17,0% i plonie korzeni 89 t/ha. Odmiana cechuje się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi – wysoka wydajność cukru oczyszczonego oraz niskie straty cukru w melasie.
LUMOS odznacza się wysoką odpornością na chwościka burakowego – na poziomie wyższym od wzorca w doświadczeniach rejestracyjnych oraz dobrą odpornością na rdzę i alternariozę buraka.
Odmiana posiada również dobrą odporność na zgnilizny korzeni powodowane przez grzyby z gatunku Aphanomyces i Fusarium.
Rekomendowana do zbiorów zarówno wczesnych jak i późnych.
Równomierne i głębsze osadzenie korzeni w glebie sprzyja ograniczonym stratom podczas zbiorów.

MARIZA Rh

Odmiana hodowli Maribo odporna na rizomanię, w typie normalno-cukrowym. Zarejestrowana przez COBORU 21 stycznia 2020 roku. Najwyższy plon technologiczny cukru w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU za lata 2018-19 (14,5 t/ha), przy polaryzacji na poziomie 18,4% i plonie korzeni 91 t/ha. Odmiana cechuje się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi – wysoka wydajność cukru oraz niskie straty w melasie.
Odporność na chwościka burakowego na poziomie średniej wzorca w doświadczeniach rejestracyjnych. Odmiana posiada dobrą odporność na mączniaka burakowego. Rekomendowana do zbiorów zarówno wczesnych jak i późnych. Równe osadzenie korzeni w glebie sprzyja ograniczonym stratom podczas zbiorów.

EVEREST Rh C N

Odmiana hodowli Maribo odporna na rizomanię, chwościka i mątwika burakowego – potrójnie tolerancyjna, w typie normalnym. Zarejestrowana przez COBORU 23 stycznia 2019 roku. Odmiana o wysokim plonie korzeni na poziomie 95 t/ha, plon technologiczny 14,5 t/ha (badania rejestracyjne COBORU, śr. 2017-18). Zawartości cukru – 17,6%. Charakteryzuje się wysokimi, stabilnymi plonami na polach z obecnością mątwika jak i na polach nie zamątwiczonych. Niska podatność na pośpiechowatość, rekomendowana do wczesnych siewów i późniejszych zbiorów.

PACIFIC Rh Cr

Najnowsza odmiana Maribo, zarejestrowana decyzją Komisji Rejestracyjnej COBORU w 2018 roku, odporna na rizomanię i tolerancyjna na chwościka burakowego, w typie normalnym. Dodatkowo odmiana o podwyższonej tolerancji na mączniaka prawdziwego i Aphanomyces, grzyba wywołującego zgorzele siewek i grzyby z rodzaju Fusarium. Zawartość cukru oczyszczonego na poziomie wzorca. Odmiana o bardzo wysokiej zawartości cukru – 18,1% (badania rejestracyjne COBORU, śr. 2016-17). Plon korzeni na poziomie 91 t/ha, plon technologiczny – 14,7 t/h. Niska podatność na pośpiechowatość, w związku z tym rekomendowana do wczesnych siewów. Płytka bruzda korzeniowa i niskie osadzenie w glebie sprzyja ograniczonym stratom podczas zbioru tej odmiany.

DIPLOMAT Rh

Odmiana firmy Maribo zarejestrowana w 2017 roku, odporna na rizomanię. Diploid w typie normalnym (N). Zawartość cukru w badaniach rejestracyjnych COBORU za lata 2015 – 2016 na poziomie 18,6%, plon korzeni powyżej wzorca, na poziomie 82 t/ha. Odmiana charakteryzuje się dobrą wydajnością cukru, co w efekcie przynosi plon technologiczny na poziomie 15,1 t/ha. Charakteryzuje się silnie rozwijającą się rozetą liściową, co w istotny sposób ułatwia szybkie zakrycie miedzyrzędzi i łatwiejszą walkę z chwastami. Odmiana nadająca się do zbioru w całym okresie wegetacyjnym.

POLMAR Rh

Odmiana firmy Maribo zarejestrowana w 2016 roku, odporna na rizomanię. Typ użytkowy normalno – cukrowy (NC). Odmiana o bardzo wysokiej zawartości cukru) – 19,3% (najwyższej z wszystkich zarejestrowanych odmian w 2016, średnia za lata 2014-15). Bardzo wysoki potencjał plonotwórczy korzeni 81,5 t/ha w zestawieniu z niską zawartością melasotworów (wydajność cukru 90,8%) daje plon technologiczny na poziomie 14,2 t/ha. Odmiana do zbioru w całym okresie kampanii cukrowniczej.

ZELTIC Rh Cr N

Odmiana zarejestrowana w styczniu 2016 roku. Typ użytkowy normalny (N). Bardzo dobre wyniki w badaniach COBORU za lata 2014-2015: plon korzeni 84,7 t/ha, polaryzacja 18,2%, plon technologiczny cukru 13,6 t/ha. Druga odmiana na rynku polskim z potrójną tolerancją na rizomanię, chwościka burakowego oraz mątwika. Charakteryzuje się stabilnymi, wysokimi plonami cukru z hektara, szczególnie w warunkach silnej presji występowania chwościka, bądź mątwika burakowego.

BRAVO Rh Cr E R

Nowa odmiana zarejestrowana w 2015 roku, w typie normalno – cukrowym (NC). Charakteryzuje się wysoką zawartością cukru i bardzo stabilnym plonem cukru z hektara, nawet w latach chrakteryzujących się gorszymi warunkami agrometeorologicznymi dla wzrostu i rozwoju buraka cukrowego np. deficyt wody. Odmiana odporna na rizomanię, tolerancyjna na chwościka burakowego, brunatną plamistość liści oraz mączniaka prawdziwego.

Odmiana bardzo dobrze plonująca nawet w warunkach silnej presji chwościka, co pozwala na znaczną elastyczność w procesie zwalczania tej grzybowej choroby liści. Odmiana hodowana w projekcie „czysty burak”, cechująca się niską zawartością zanieczyszczeń podczas zbioru.

GALLANT Rh Cr A E R

Odmiana zarejestrowana w 2013 roku w typie normalnym (N), plon korzeni wysoki, zawartość cukru bliska średniej, bardzo dobry plon cukru z hektara. Zawartość azotu &-aminowego niska, natomiast sodu i potasu zbliżona do wzorca.
Odmiana o bardzo dobrej tolerancji na chwościka burakowego, w warunkach występowania choroby pozwala na uzyskiwanie lepszych wyników, niż przy zastosowaniu odmian standardowych. Ponadto jest odporna na rizomanię, tolerancyjna na mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość oraz grzyby z rodzaju Aphanomyces. Dojrzałość zbiorczą osiąga w połowie października.

MILTON Rh Cr

Odmiana w typie normalnym (N) zarejestrowana w 2012 roku, charakteryzująca się dobrą zawartością cukru oraz wysokim plonem korzeni. Niska zawartość substancji melasotwórczych podwyższa wydajność produkcji cukru. Bardzo dobra tolerancja na chwościka burakowego, odporność na rizomanię. Do zbioru odmiana nadaje się od drugiej dekady października.

PIKADOR Rh Cr E R

Odmiana typu normalnego (N), zarejestrowana w 2013 roku. Plon korzeni na poziomie wzorca, zawartość cukru powyżej średniej, co pozwala na uzyskanie wysokiego plonu cukru z hektara. Niska zawartość azotu &-aminowego oraz średnia potasu i sodu, pozwala na zwiększenie wydajności cukru podczas przerobu.
Tolerancja na następujące choroby: chwościk burakowy, brunatna plamistość, mączniak prawdziwy oraz Aphanomyces odpowiedzialny za gnicie korzeni. Pełna odporność na rizomanię. Termin zbioru początek października.

VISTULA Rh Cr

Plon korzeni oraz zawartość cukru w roku rejestracji 2012 zbliżone do wzorca. Bardzo dobra jakość przerobowa ułatwiająca uzyskanie wysokiego plonu cukru z hektara. Typ użytkowy normalny (N), dojrzałość technologiczną odmiana osiąga w połowie października. Odporność na rizomanię i tolerancja na chwościka burakowego, pozwala na osiąganie bardzo dobrych wyników w warunkach zagrożenia tymi chorobami.